Vedtægter for Grundejerforeningen Sundbyvang

 

§ 1 Navn, hjemsted og medlemskreds.

§ 2 Formål

§ 3 Medlemmernes forpligtelser og kontingent fordeling.

§ 4 Bestyrelsen.

§ 5 Foreningens forpligtelser

§ 6 Bestyrelsesmøder

§ 7 Generalforsamling, procedurer og tidsfrister

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

§ 9 Referat

§ 10 Økonomi

§ 11 Foreningens opløsning.

§ 1 Navn, hjemsted og medlemskreds.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Sundbyvang.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningen består af ejere af matrikelnumre (i det følgende benævnt ejendomme) udstykket fra matr. nr. 13a, Sundbyvester samt matrikel nr. 781 Sundbyvester.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender samt forestå vedligeholdelse af veje og rendestensbrønde samt renholdelse og vedligeholdelse af anlæg, beplantning og belysning.

Foreningen ejer og driver endvidere foreningens bredbåndsinstallation.

Foreningen skal desuden påse at de servitutter, der påhviler ejendomme i foreningens område overholdes.

§ 3 Medlemmernes forpligtelser og kontingent fordeling

Enhver nuværende eller kommende ejer af et eller flere matrikelnumre inden for foreningens område er pligtigt til at være medlem af foreningen, og er uden yderligere erklæring underkastet foreningens vedtægter samt pligtig til at afholde de ydelser, som foreningen pålægger sine medlemmer.

Kontingent og andre ydelser til foreningen fordeles ligeligt blandt medlemmerne. Ejendomme med mere end 3 selvstændige lejligheder (beboelseslag) regnes for 2 medlemmer. Hvis en grund består af flere matrikelnumre, som ikke selvstændig kan bebygges betragtes disse som et. (1 medlem)

 

Tilslutning til foreningens fælles bredbåndsnet afregnes individuelt afhængig af omfang. Forbrug af ydelser afregnes direkte med bredbåndsleverandør.

Ved overdragelse af en ejendom, er sælger forpligtet til at gøre køber bekendt med pligten til medlemskab af foreningen og udlevere kopi af foreningens vedtægter samt seneste generalforsamlingsreferat.

Køber er pligtig til at udrede ydelser til foreningen fra overtagelsen af ejendommen.

Intet medlem kan ved udtræden af foreningen (ved overdragelse af en ejendom) eller på noget andet tidspunkt gøre noget krav gældende mod foreningen og ej heller på nogen andel af foreningens formue.

Et medlem er pligtigt til at underrette kassereren om adresseændring eller salg af ejendom, ligesom til at berigtige evt. restancer.

§ 4 Bestyrelsen

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på foreningens generalforsamling. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor 1 revisorsuppleant ligeledes for 1 år.

På generalforsamlingen vælges blandt foreningens bestyrelsesmedlemmer hvert år, foreningens formand, næstformand samt kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede. Generalforsamlingen kan dog vedtage, at kassereren skal modtage et honorar.

§ 5 Foreningens forpligtelser

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Til optagelse af lån samt køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf kræves generalforsamlingens samtykke.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Medlemmerne hæfter ikke uden personlig accept over for 3. mand for foreningens forpligtelser.

§ 6 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og skal afholdes på begæring af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Alle afgørelser træffes med stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7 Generalforsamling, procedurer og tidsfrister

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender den øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni.

Forslag til punkter på dagsordenen fra medlemmerne må, for at komme til behandling og afstemning på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen..

Normaldagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

5. Fastsættelse af kontingent og hensættelsesbeløb

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, -suppleanter

7. Valg af formand, næstformand og kasserer

8. Valg af revisor, og -suppleant

9. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsordenen.

Forslag fra medlemmer skal mindst 1 uge før generalforsamlingens afholdelse meddeles skriftligt til foreningens medlemmer.

Den valgte dirigent leder generalforsamlingen, og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og afstemning.

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Hvert medlem har 1 stemme.

Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt. Intet medlem kan dog have fuldmagt fra flere end 3 medlemmer.

 

Medlemmer, som er i kontingentrestance har ikke stemmeret

 

Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis der ikke er tilstrækkeligt fremmøde kan spørgsmålet – uanset antallet af fremmødte medlemmer – afgøres på en ekstraordinær generalforsamling forudsat, at 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter beslutning af en generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen ønsker dette eller når mindst 10 medlemmer af foreningen skriftligt over for formanden har begæret afholdelse af generalforsamling og angivet dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling, men således, at der mindst skal være et varsel på 2 uger.

§ 9 Referat

Over det ved bestyrelsesmøder og generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og formand og fordeles i kopi til alle foreningens medlemmer senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

§ 10 Økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form.

Foreningens regnskab afsluttes og revideres så tidligt, at det kan udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Revisor skal gennemgå regnskabet kritisk og talmæssigt samt forvisse sig, at de anførte aktiver er til stede.

Foreningens formue skal – bortset fra en beskeden kassebeholdning placeres i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut, og således at formuen er likvid eller umiddelbart kan gøres likvid.

 

En af generalforsamlingen fastsat del af formuen kan dog hensættes til fremtidig renovering af veje og anlæg. Kassereren og formanden i forening investerer den hensatte formue i obligationer, som kan gøres likvide, når generalforsamlingen tager beslutning herom. Generalforsamlingen kan ved vedtægtsændring jfr. § 8, ændre opsparingens formål. Den opsparede formue kan kun benyttes til dette formål og intet medlem kan på noget tidspunkt gøre krav på en andel af den opsparede formue jfr. § 3.

Kassereren kan kvittere for alle indbetalinger samt anvise alle ordinære udgifter. Ekstraordinære udgifter skal anvises af kassereren og formanden i forening.

§ 11 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan ikke vedtages, så længe de på ejendommene iflg. de pågældende adkomstdokumenter hvilende servitutter fortsat er gældende. Ved foreningens opløsning skal foreningens formue fordeles ligeligt, jfr. § 3, stk. 2 blandt foreningens medlemmer.

 

Senest ændret på generalforsamlingen den 26. oktober 2005